Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Chuyển tới cuối ngày

Đoạn code chuyển tới thời điểm cuối ngày (11h 59' PM) của một ngày. Cách làm đơn giản thôi nhưng lưu lại khi nào cần thì lấy xài cho nhanh. ^^!
  1. public static DateTime GoToEndOfDay(DateTime date)  
  2. {  
  3.     int y = date.Year;  
  4.     int M = date.Month;  
  5.     int d = date.Day;  
  6.     DateTime endOfDay = new DateTime(y, M, d).AddDays(1).AddMinutes(-1);  
  7.     //hoặc  
  8.     //DateTime endOfDay = new DateTime(y, M, d, 23, 59, 0, 0);  
  9.     return endOfDay;  
  10. }