Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

char and varchar (Transact-SQL)

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms176089.aspx

Note:

char là kiểu fixed length nên nếu dùng không đúng trong 1 số trường hợp sẽ gây ra code chạy không như mong đợi.

Ví dụ khai báo biến kiểu char(20) sau đó gắn giá trị 10 ký tự thì 10 ký tự còn lại sẽ là khoảng trắng.

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

Đoạn code Format Number ( ngắt theo ngàn, triệu ... ) bằng Javascript

Viết lại từ phiên bản C# và xử lý thêm trường hợp số âm
http://www.hanhtranglaptrinh.com/2011/12/oan-code-format-number-ngat-theo-ngan.html


var insertAt = function (originalStr, index, string) {
   return originalStr.substr(0, index) + string + originalStr.substr(index);
}
var formatNumber = function (number) {
  var rs;
  var part = number.replace("-", "").split('.');
  var len = part[0].length;
  var i = parseInt(len / 3);
  if (i > 0) {
    var pos = len % 3;
    if (pos > 0) {
      part[0] = insertAt(part[0],pos, ",");
      pos += 4;
    }
    else {
      pos = 3;
    }

    for (var k = 1; k < i; k++) {
      part[0] = insertAt(part[0],pos, ",");
      pos += 4;
    }

  }
  if (number.indexOf(".") >= 0) {
    rs = part[0] + "." + part[1];
  }
  else
    rs = part[0];

  if (number.indexOf("-") == 0)
    rs = "-" + rs;

  return rs;
}