Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Tạo Unique Index có điều kiện (where ) trong MS SQL Server

Sử dụng bằng lệnh:
  1. CREATE UNIQUE INDEX RecordNotDuplicate ON dbo.tblRecord(DomainID,RecordType,RecordName)  
  2. WHERE (RecordType != 3) and RecordStatus =1  
  3.   
  4. CREATE UNIQUE INDEX MXRecordNotDuplicate ON dbo.tblRecord(DomainID,RecordType,RecordName,Priority)  
  5. WHERE RecordType = 3 and RecordStatus =1  
  6.       
Sử dụng chế độ Design: Tạo index bình thường, phần Filter điền điều kiện filter vào:


Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013