Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Disable script error webbrowser control C#

Hôm nay làm cái tool tự động chụp hình website hàng loạt nên cần sử dụng đến webbrowser.
Bực cái là  khi chạy  nó cứ quăng lên cái Message box Script Error mỗi khi vào trang nào bị lỗi javascript khiến quá trình bị dừng lại.
Bản chất của control này là sử dụng IE nên để chỉnh mấy cái option phải vào Internet Option.
Tìm mọi cách disable nó trong Internet Option mà không hết. Vô tình tìm trong property của webbrowser control thì thấy property webBrowser.ScriptErrorsSuppressed.
Set nó bằng true thế là chạy ok. Mừng quá lên đây note lại để sau này còn coi lại ^^! đồng thời cũng chia sẻ với những ai chưa biết hoặc mới sử dụng webbrowser control.

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Lấy danh sách các câu truy vấn đang chạy trong sql

 1. SELECT sqltext.TEXT,  
 2.   
 3. req.session_id,  
 4.   
 5. req.status,  
 6.   
 7. req.command,  
 8.   
 9. req.cpu_time,  
 10.   
 11. req.total_elapsed_time  
 12.   
 13. FROM sys.dm_exec_requests req  
 14.   
 15. CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(sql_handle) AS sqltext  
 16.       
Nguồn:blog.sqlauthority.com