Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Mã Html của một số ký tự đặc biệt

Do một số ký tự đăc biệt bị trùng với các từ khóa cú pháp của html nên phải chuyển qua dạng mã để không bị lỗi hoặc bị trình duyệt hiển thị nhầm. Đặc biệt trong trường hợp cần truyền tham số là 1 chuỗi html vào 1 hàm javascript.
Kết quả Loại Tên của ký tự Số

một khỏang trắng    
< nhỏ hơn &lt; &#60;
> lớn hơn &gt; &#62;
& dấu và &amp; &#38;
ngoắc kép &quot; &#34;
ngoặc đơn &apos; (does not work in IE) &#39;
tham khảo: http://hocvietcode.eu5.org/cac-ky-tu-dac-biet/

Viết hoa chữ cái đầu các từ trong 1 chuỗi và loại bỏ các khoảng trắng thừa

 1.     public static string ToFirstUpper(string s)  
 2.     {  
 3.         if (String.IsNullOrEmpty(s))  
 4.             return s;  
 5.   
 6.         string result = "";  
 7.   
 8.         //lấy danh sách các từ  
 9.   
 10.         string[] words = s.Split(' ');  
 11.   
 12.         foreach (string word in words)  
 13.         {  
 14.             // từ nào là các khoảng trắng thừa thì bỏ  
 15.             if (word.Trim() != "")  
 16.             {  
 17.                 if (word.Length > 1)  
 18.                     result += word.Substring(0, 1).ToUpper() + word.Substring(1).ToLower() + " ";  
 19.                 else  
 20.                     result += word.ToUpper() + " ";  
 21.             }  
 22.   
 23.         }  
 24.         return result.Trim();  
 25.     }   
 26.       

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Giá trị max của bigint trong Sql

-9223372036854775808 -> 9223372036854775807 (8 bytes)
Kiểu bigint thường được sử dụng cho cột ID trong những bảng dữ liệu khổng lồ.
Một số kiểu int khác:  
-Kiểu Int : -2147483648 ->2147483647 (4 bytes)
-Kiểu SmallInt: -32768 ->32767 (2 bytes)
-Kiểu TinyInt: 0 -> 255 (1 byte)

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

Đoạn code Format Number ( ngắt theo ngàn, triệu ... ) bằng C#

Có 1 cách nhanh hơn là convert chuỗi về số sau đó sử dụng phương thức ToString(string format).
Đoạn code dưới đây chỉ là ý tưởng về cách làm.
 1. public static string FormatNumber(string number)  
 2. {  
 3.     try  
 4.     {  
 5.         // lấy phần nguyên    
 6.         string[] part = number.Split('.');  
 7.         int len = part[0].Length;  
 8.         int i = len / 3;  
 9.         if (i > 0)  
 10.         {  
 11.             int pos = len % 3;  
 12.             if (pos > 0)  
 13.             {  
 14.                 part[0] = part[0].Insert(pos, ",");  
 15.                 pos += 4;  
 16.             }  
 17.             else  
 18.             {  
 19.                 pos = 3;  
 20.             }  
 21.   
 22.             for (int k = 1; k < i; k++)  
 23.             {  
 24.                 part[0] = part[0].Insert(pos, ",");  
 25.                 pos += 4;  
 26.             }  
 27.   
 28.         }  
 29.         if (number.Contains("."))  
 30.         {  
 31.             return part[0] + "." + part[1];  
 32.         }  
 33.         else  
 34.             return part[0];  
 35.     }  
 36.     catch  
 37.     {  
 38.         return number;  
 39.     }  
 40. }  
Note: Đoạn code chưa bao gồm xử lý trường hợp số âm