Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

Cập nhập - Đưa dữ liệu từ Table này sang Table khác

 Đưa dữ liệu từ bảng A sang bảng B
Insert A(col1,col2)
Select col1,col2 from B

Cập nhập dữ liệu bảng A từ bảng B
Update a set a.Col= b.Col from A a join B b on a.JoinCondition = b.JoinCondition

Trộn 2 bảng lại với nhau:
MERGE INTO Target AS C -- Target
USING Source AS B -- Source
ON C.JoinCondition = B.JoinCondition
WHEN NOT MATCHED and THEN -- Add missing
INSERT (col1,col2,…)
VALUES (B.col1,B.col2,…);
WHEN MATCH THEN
        UPDATE SET C.col = B.col
WHEN SOURCE NOT MATCHED THEN -- Delete missing from source
DELETE;

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét