Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Lấy danh sách các câu truy vấn đang chạy trong sql

 1. SELECT sqltext.TEXT,  
 2.   
 3. req.session_id,  
 4.   
 5. req.status,  
 6.   
 7. req.command,  
 8.   
 9. req.cpu_time,  
 10.   
 11. req.total_elapsed_time  
 12.   
 13. FROM sys.dm_exec_requests req  
 14.   
 15. CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(sql_handle) AS sqltext  
 16.       
Nguồn:blog.sqlauthority.com

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét