Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Xem thông tin danh sách dns server của 1 tên miền ( Check name server domain)

Để xem thông tin danh sách dns server của 1 tên miền:

Run ->cmd:

nslookup -type=ns hanhtranglaptrinh.com

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét