Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

Fix: The version of SQL Server in use does not support datatype 'datetime2'


 http://weblogs.asp.net/kencox/archive/2010/11/15/fix-the-version-of-sql-server-in-use-does-not-support-datatype-datetime2.aspx

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét