Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Simple Bulk Insert SQL Server

BULK INSERT tblTest
FROM 'c:\test.txt'
WITH
(
         FIELDTERMINATOR =',',
         ROWTERMINATOR ='\n'
);

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét