Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

Log4net Example

Thêm cấu hình trong App.config hoặc Web.config

<configSections>
  <section name="log4net" type="log4net.Config.Log4NetConfigurationSectionHandler, log4net" />
</configSections>
<log4net debug="true">
  <appender name="RollingLogFileAppender" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
   <file value="LogFileName.txt" />
   <appendToFile value="true" />
   <rollingStyle value="Size" />
   <maxSizeRollBackups value="10" />
   <maximumFileSize value="1MB" />
   <staticLogFileName value="true" />
   <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
    <conversionPattern value="%-5p %-8d %rms %-22.22c{1} %-18.18M - %m%n" />
   </layout>
  </appender>
  <root>
   <level value="ALL" />
   <appender-ref ref="RollingLogFileAppender" />
  </root>
</log4net>

Đối với ứng dụng Web thêm đoạn cấu hình vào sự kiện Application_Start:
protected void Application_Start(object sender, EventArgs e)
{
   log4net.Config.XmlConfigurator.Configure();
}

Để sử dụng trong mỗi Class thì khai báo thêm biến thành viên:
private static readonly ILog logger = LogManager.GetLogger(System.Reflection.MethodBase.GetCurrentMethod().DeclaringType);

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét