Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

DateTime To String Include Time Zone

string text = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss zzz");

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét