Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

CEILING and FLOOR functions in SQL Server

CEILING (Transact-SQL)

FLOOR (Transact-SQL)

Comparing CEILING and FLOOR

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét