Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

T-SQL Cast datetime2 text to datetime

select cast(cast('2016-09-30 16:10:53.49876' as datetime2) as datetime)
-- result: 2016-09-30 16:10:53.500

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét