Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

[RabbitMQ] Enable Automatic Connection Recovery

      var connection = new ConnectionFactory
      {
        HostName = [HostName],
        UserName = [UserName],
        Password = [Password],
        AutomaticRecoveryEnabled = true
      }.CreateConnection();

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét