Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

[C#] Open file without locking

var stream = File.Open(filePath, FileMode.Open,
 FileAccess.Read,
 FileShare.ReadWrite);

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét