Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

[T-SQL] EOMONTH Function

select EOMONTH(GETDATE())

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét