Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2021

Windows Service: Get Current Directory


Path.GetDirectoryName(Assembly.GetEntryAssembly().Location)

https://stackoverflow.com/questions/10376253/windows-service-get-current-directory

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét