Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2021

[Js] Removing Service Workers Programmatically

if(window.navigator && navigator.serviceWorker) {
  navigator.serviceWorker.getRegistrations()
  .then(function(registrations) {
    for(let registration of registrations) {
      registration.unregister();
    }
  });
}
https://stackoverflow.com/questions/33704791/how-do-i-uninstall-a-service-worker

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét