Thứ Ba, 2 tháng 8, 2022

[SQL Server] Convert DateTime to DateTimeOffset

declare @dateTime datetime2 = SYSDATETIME()
declare @dateTimeOffset datetimeoffset = SYSDATETIMEOFFSET()

select @dateTime as [CurrentDateTime],
@dateTimeOffset as [CurrentDateTimeOffset],
CAST(@dateTime as datetimeoffset) as [DateTimeOffset1],
TODATETIMEOFFSET(@dateTime, '+07:00') as [DateTimeOffset2],
TODATETIMEOFFSET(@dateTime, RIGHT(SYSDATETIMEOFFSET(), 6)) as [DateTimeOffset3]

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét