Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2023

[SQL Server] Find Currently Running Queries

SELECT sqltext.TEXT
	,req.session_id
	,req.STATUS
	,req.command
	,req.cpu_time
	,req.total_elapsed_time
FROM sys.dm_exec_requests req
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(sql_handle) AS sqltext

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét