Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012

Một ví dụ mẫu đơn giản về cách sử dụng Linq to XML

 1.             XElement books = XElement.Parse(  
 2. @"<books>  
 3. <book>  
 4. <title>Pro LINQ: Language Integrated Query in C# 2010</title>  
 5. <author>Joe Rattz</author>  
 6. </book>  
 7. <book>  
 8. <title>Pro .NET 4.0 Parallel Programming in C#</title>  
 9. <author>Adam Freeman</author>  
 10. </book>  
 11. <book>  
 12. <title>Pro VB 2010 and the .NET 4.0 Platform</title>  
 13. <author>Andrew Troelsen</author>  
 14. </book>  
 15. </books>");  
 16.             var titles =  
 17.             from book in books.Elements("book")  
 18.             where (string)book.Element("author") == "Joe Rattz"  
 19.             select book.Element("title");  
 20.             foreach (var title in titles)  
 21.                 Console.WriteLine(title.Value);  
 22.             Console.ReadLine();  
 23.       

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét