Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

Change Schema DB To DBO MS Sql Server

Lấy danh sách tất cả các table cần change Schema về dbo:
  1. SELECT 'ALTER SCHEMA dbo TRANSFER ' + SCHEMA_NAME(schema_id) + '.' + name  
  2. FROM sys.tables  
  3. WHERE schema_id != SCHEMA_ID('dbo'); 
Hoặc
  1. SELECT 'ALTER SCHEMA dbo TRANSFER ' + SCHEMA_NAME(schema_id) + '.' + name  
  2. FROM sys.objects  
  3. WHERE type='u' and schema_id != SCHEMA_ID('dbo');  
  4.       
Thực thi các câu truy vấn được tạo ra từ câu truy vấn trên.

Để change Schema cho Store Procedures thì làm tương tự (... from sys.procedures ...  hoặc ... from sys.objects where type='p' and ... ).

Xem thêm Xem danh sách các Object trong Database

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét