Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Gửi 1 file word qua máy in để in sử dụng c#

string[] files = Directory.GetFiles(Environment.CurrentDirectory, "*.docx");
foreach (var file in files)
{
 System.Diagnostics.ProcessStartInfo info = new System.Diagnostics.ProcessStartInfo(file);
 info.Arguments = "\"" + printDialog1.PrinterSettings.PrinterName + "\"";
 info.CreateNoWindow = true;
 info.WindowStyle = System.Diagnostics.ProcessWindowStyle.Hidden;
 info.UseShellExecute = true;
 info.Verb = "PrintTo";
 System.Diagnostics.Process.Start(info);
}

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét