Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Mã hóa HMACSHA256

  private string HMACSHA256(string message, string secret)
  {
    secret = secret ?? "";
    var encoding = new System.Text.ASCIIEncoding();
    byte[] keyByte = encoding.GetBytes(secret);
    byte[] messageBytes = encoding.GetBytes(message);
    using (var hmacsha256 = new HMACSHA256(keyByte))
    {
      byte[] hashmessage = hmacsha256.ComputeHash(messageBytes);
      string sbinary = "";
      for (int i = 0; i < hashmessage.Length; i++)
      {
        sbinary += hashmessage[i].ToString("x2"); // hex format
      }
      return sbinary;
    }
  }

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét