Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Base64 Encode/Decode C#

    public static string ToBase64(this string src, Encoding encoding)
    {
      byte[] b = encoding.GetBytes(src);
      return Convert.ToBase64String(b);
    }

    public static string Base64ToString(this string src, Encoding encoding)
    {
      byte[] b = Convert.FromBase64String(src);
      return encoding.GetString(b);
    }

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét