Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Remove Html Tag, Html Encode/Decode, Url Encode/Decode

Thỉnh thoảng cần dùng, lưu lại cho nhớ.

    public static string RemoveHtml(this string text)
    {
      return Regex.Replace(text, "<[^>]*>", string.Empty);
    }

    public static string HtmlEncode(this string src)
    {
      return System.Net.WebUtility.HtmlEncode(src);
    }

    public static string HtmlDecode(this string src)
    {
      return System.Net.WebUtility.HtmlDecode(src);
    }

    public static string UrlEncode(this string src)
    {
      return System.Web.HttpUtility.UrlEncode(src);
    }

    public static string UrlDecode(this string src)
    {
      return System.Web.HttpUtility.UrlDecode(src);
    }

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét