Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

Khắc phục lỗi không thể copy/paste clipboard khi sử dụng Remote Desktop

  1. Use Task Manager to kill the rdpclip.exe process.
  2. Run rdpclip.exe to restart it.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét