Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Mô hình MVP (Model - View - Presenter) C#

Mô hình MVP là gì vui lòng tham khảo: The Model-View-Presenter (MVP) Pattern

Demo mô hình MVP trong Windows FormsStudent Model:

  public class Student
  {
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
    public string IdentityCardNumber { get; set; }
  }
 
 
Interface Add New Student
 
  public interface IAddStudent
  {
    string FirstName { get; set; }
    string LastName { get; set; }
    string IdentityCardNumber { get; set; }

    string Message { get; set; }
  }
 
View Add New Student:

 
Code Behind:
 
  public partial class AddStudent : Form, IAddStudent
  {
    public AddStudent()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public string FirstName
    {
      get
      {
        return txtFirstName.Text;
      }
      set
      {
        txtFirstName.Text = value;
      }
    }

    public string LastName
    {
      get
      {
        return txtLastName.Text;
      }
      set
      {
        txtLastName.Text = value;
      }
    }

    public string IdentityCardNumber
    {
      get
      {
        return txtIdentityCardNumber.Text;
      }
      set
      {
        txtIdentityCardNumber.Text = value;
      }
    }

    private string _message;
    public string Message
    {
      get
      {
        return _message;
      }
      set
      {
        _message = value;
        MessageBox.Show(_message);
      }
    }

    private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      StudentPresenter pre = new StudentPresenter(this);
      pre.AddStudent();
    }

  }
 
Student Presenter
 
  class StudentPresenter
  {
    IAddStudent addStudentView;

    public StudentPresenter(IAddStudent addStudentView)
    {
      this.addStudentView = addStudentView;
    }

    public bool AddStudent()
    {
      Student student = new Student();
      student.FirstName = addStudentView.FirstName;
      student.LastName = addStudentView.LastName;
      student.IdentityCardNumber = addStudentView.IdentityCardNumber;

      addStudentView.Message = string.Format("Thêm má»›i thành công sinh viên: {0} {1}", student.FirstName, student.LastName);
      //insert into db
      return true;
    }
  }

Test thử:

1 nhận xét :