Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

How to reverse a number using c#

Chú ý: Hàm trên chỉ chạy với trường hợp số không dấu. Tùy mục đích sử dụng cho cả số có dấu thì cần cải tiến thêm.

    public static int Reverse(int num)
    {
      int result = 0;
      while (num > 0)
      {
        //chia cho 10 lấy dư sẽ lấy lần lượt được các số từ phía sau trờ lại
        //mỗi lần lặp thì lấy kết quả * 10 lần và cộng thêm số mới lấy dư do chia cho 10
        result = result * 10 + num % 10;
        num /= 10;
      }
      return result;
    }

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét