Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

Convert DataTable to CSV string

public static class DataTableExtension
{
  public static string ToCSV(this DataTable dt)
  {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();

    for (int i = 0; i <= dt.Columns.Count - 1; i++)
    {
      sb.Append(dt.Columns[i].ColumnName);

      if (i < dt.Columns.Count - 1)
      {
        sb.Append(",");
      }
    }

    sb.AppendLine();

    for (int i = 0; i <= dt.Rows.Count - 1; i++)
    {
      for (int j = 0; j <= dt.Columns.Count - 1; j++)
      {
        object o = dt.Rows[i][j];
        if (o != null)
        {
          string value = o.ToString();

          if (value.Contains(","))
          {
            value = string.Concat("\"", value, "\"");
          }

          if (value.Contains("\r"))
          {
            value = value.Replace("\r", " ");
          }
          if (value.Contains("\n"))
          {
            value = value.Replace("\n", " ");
          }

          sb.Append(value);
        }

        if (j < dt.Columns.Count - 1)
        {
          sb.Append(",");
        }
      }

      sb.AppendLine();
    }

    return sb.ToString();
  }
}

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét