Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

InitCap function for SQL Server

CREATE FUNCTION [dbo].[InitCap] ( @InputString varchar(4000) ) 
RETURNS VARCHAR(4000)
AS
BEGIN

DECLARE @Index     INT
DECLARE @Char      CHAR(1)
DECLARE @PrevChar    CHAR(1)
DECLARE @OutputString  VARCHAR(255)

SET @OutputString = LOWER(@InputString)
SET @Index = 1

WHILE @Index <= LEN(@InputString)
BEGIN
  SET @Char   = SUBSTRING(@InputString, @Index, 1)
  SET @PrevChar = CASE WHEN @Index = 1 THEN ' '
             ELSE SUBSTRING(@InputString, @Index - 1, 1)
          END

  IF @PrevChar IN (' ', ';', ':', '!', '?', ',', '.', '_', '-', '/', '&', '''', '(')
  BEGIN
    IF @PrevChar != '''' OR UPPER(@Char) != 'S'
      SET @OutputString = STUFF(@OutputString, @Index, 1, UPPER(@Char))
  END

  SET @Index = @Index + 1
END

RETURN @OutputString

END

GO

Reference: http://www.sql-server-helper.com/faq/oracle-functions-p01.aspx

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét