Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

Best Practices for Speeding Up Your Web Site

Rules:
https://developer.yahoo.com/performance/rules.html

https://developers.google.com/speed/docs/insights/rules

Tool:
http://yslow.org/

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét