Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

char and varchar (Transact-SQL)

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms176089.aspx

Note:

char là kiểu fixed length nên nếu dùng không đúng trong 1 số trường hợp sẽ gây ra code chạy không như mong đợi.

Ví dụ khai báo biến kiểu char(20) sau đó gắn giá trị 10 ký tự thì 10 ký tự còn lại sẽ là khoảng trắng.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét