Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Phân trang trong MS SQL Server 2012

declare @currPage int = 2,-- trang hiện tại
@recodperpage int = 20;-- số dòng trên 1 trang

select *,COUNT(*) OVER () as TotalRecords from [TenBang]
order by [TenCot]
OFFSET (@currPage - 1)*@recodperpage ROWS
FETCH NEXT @recodperpage ROWS ONLY

Phân trang theo cách truyền thống sử dụng ROW_NUMBER()

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét