Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Sử dụng Cursor trong SQL Server

DECLARE @tblStudent table(Name varchar(50), Age int);
insert into @tblStudent(Name,Age) values('Name 1',1)
insert into @tblStudent(Name,Age) values('Name 2',2)

DECLARE @name VARCHAR(50) 
DECLARE @age int

DECLARE myCursor CURSOR FOR 
SELECT Name, Age
FROM @tblStudent

OPEN myCursor  
FETCH NEXT FROM myCursor INTO @name,@age 

WHILE @@FETCH_STATUS = 0  
BEGIN  
    print(@name + ' - ' + cast(@age as varchar))
    FETCH NEXT FROM myCursor INTO @name ,@age 
END  

CLOSE myCursor  
DEALLOCATE myCursor

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét