Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

Enable RabbitMQ Management Portal

rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management

http://localhost:15672/

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét