Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

RabbitMQ Exchange Types

https://lostechies.com/derekgreer/2012/03/28/rabbitmq-for-windows-exchange-types/

Direct Exchanges


Fanout Exchanges


Topic Exchanges


Headers Exchanges


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét