Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2018

DateTime Provider

  public interface IDateTimeProvider
  {
    DateTime Now { get; }
  }
  public class DateTimeProvider : IDateTimeProvider
  {
    public DateTime Now => DateTime.Now;
  }

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét