Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

Start, Stop and Restart IIS from the CMD

stop: iisreset /stop
start: iisreset /start
restart: iisreset

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét