Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

Compare Windows Features between Servers

Get-WindowsFeature > C:\features.txt

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét