Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2018

[SQL] Estimate Data Compression Savings

EXEC sp_estimate_data_compression_savings 
  @schema_name = 'dbo', 
  @object_name = 'TableName', 
  @index_id = NULL, 
  @partition_number = NULL, 
  @data_compression = 'ROW'
GO

EXEC sp_estimate_data_compression_savings 
  @schema_name = 'dbo', 
  @object_name = 'TableName', 
  @index_id = NULL, 
  @partition_number = NULL, 
  @data_compression = 'PAGE'
GO

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét