Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

[SQL] Search Columns By Data Types


select tb.name as table_name, cl.name as column_name
, type.name as type_name
, cl.max_length
from sys.columns cl
join sys.tables tb on cl.object_id = tb.object_id
join sys.types type on cl.user_type_id = type.user_type_id
where type.name in ('date', 'datetime', 'datetime2')
order by tb.name, cl.name

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét