Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

[T-SQL] Sizing Database In Advance


USE [master]
GO
ALTER DATABASE [tempdb] MODIFY FILE ( NAME = N'tempdev', SIZE = 31457280KB )
GO
ALTER DATABASE [tempdb] MODIFY FILE ( NAME = N'templog', SIZE = 62914560KB )
GO

USE [tempdb];
EXEC sp_helpfile;

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét