Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Configure TortoiseSVN to use Visual Studio 2015 for Diff Viewer (Updated including Visual Studio 2017, 2019)

Settings -> Diff Viewer -> External -> paste the command as below:

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\devenv.exe -diff %base %mine

or

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\vsDiffMerge.exe /t %base %mine %bname %yname

Visual Studio 2017 Professional:
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Professional\Common7\IDE\devenv.exe -diff %base %mine

Visual Studio 2019 Enterprise:
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Enterprise\Common7\IDE\devenv.exe -diff %base %mine

Visual Studio Code:
C:\  ... Microsoft VS Code\Code.exe --wait  --diff %base %mineKhông có nhận xét nào :

Đăng nhận xét