Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Zip folder using 7-Zip Command Line

cd C:\Program Files\7-Zip

7z a -t7z "D:\Document.7z" "D:\Document"

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét