Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

cập nhập dữ liệu trên view trong Sql Server

Trong trường hợp view được tạo thành từ một bảng duy nhất và các cột của view thuộc danh sách các cột của bảng chính, hay nói cách khác view là một phần nhỏ của bảng chính thì có thể cập nhập trực tiếp dữ liệu trên view, lúc đó dữ liệu trên bảng chính cũng cập nhập theo.
Thao tác cập nhập này tương đương với thao tác cập nhập trên bảng chính nên vẫn phải phụ thuộc vào các ràng buộc trên bảng chính.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét