Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

SQL SELECT INTO Statement

SELECT * INTO [Non Existing Table]
FROM [TableName]

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét