Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

Đoạn code Format Number ( ngắt theo ngàn, triệu ... ) bằng C#

Có 1 cách nhanh hơn là convert chuỗi về số sau đó sử dụng phương thức ToString(string format).
Đoạn code dưới đây chỉ là ý tưởng về cách làm.
 1. public static string FormatNumber(string number)  
 2. {  
 3.     try  
 4.     {  
 5.         // lấy phần nguyên    
 6.         string[] part = number.Split('.');  
 7.         int len = part[0].Length;  
 8.         int i = len / 3;  
 9.         if (i > 0)  
 10.         {  
 11.             int pos = len % 3;  
 12.             if (pos > 0)  
 13.             {  
 14.                 part[0] = part[0].Insert(pos, ",");  
 15.                 pos += 4;  
 16.             }  
 17.             else  
 18.             {  
 19.                 pos = 3;  
 20.             }  
 21.   
 22.             for (int k = 1; k < i; k++)  
 23.             {  
 24.                 part[0] = part[0].Insert(pos, ",");  
 25.                 pos += 4;  
 26.             }  
 27.   
 28.         }  
 29.         if (number.Contains("."))  
 30.         {  
 31.             return part[0] + "." + part[1];  
 32.         }  
 33.         else  
 34.             return part[0];  
 35.     }  
 36.     catch  
 37.     {  
 38.         return number;  
 39.     }  
 40. }  
Note: Đoạn code chưa bao gồm xử lý trường hợp số âm

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét