Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

Đoạn code Format Number ( ngắt theo ngàn, triệu ... ) bằng Javascript

Viết lại từ phiên bản C# và xử lý thêm trường hợp số âm
http://www.hanhtranglaptrinh.com/2011/12/oan-code-format-number-ngat-theo-ngan.html


var insertAt = function (originalStr, index, string) {
   return originalStr.substr(0, index) + string + originalStr.substr(index);
}
var formatNumber = function (number) {
  var rs;
  var part = number.replace("-", "").split('.');
  var len = part[0].length;
  var i = parseInt(len / 3);
  if (i > 0) {
    var pos = len % 3;
    if (pos > 0) {
      part[0] = insertAt(part[0],pos, ",");
      pos += 4;
    }
    else {
      pos = 3;
    }

    for (var k = 1; k < i; k++) {
      part[0] = insertAt(part[0],pos, ",");
      pos += 4;
    }

  }
  if (number.indexOf(".") >= 0) {
    rs = part[0] + "." + part[1];
  }
  else
    rs = part[0];

  if (number.indexOf("-") == 0)
    rs = "-" + rs;

  return rs;
}

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét